“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

Beleidsplan Evangelische Gemeente Assen 2015

Inleiding

In 2015 is in de Evangelische Gemeente Assen een gereviseerd leiderschapsmodel van kracht geworden zoals beschreven in het document ‘Gereviseerd Leiderschapsmodel Evangelische Gemeente Assen’. Hiermee is het oude beleidsplan (2012-2017) komen te vervallen. Dit document dient als nieuw beleidsplan, van kracht vanaf 23 augustus 2015. De geldigheidsduur is onbepaald, tot het moment dat wijzigingen worden aangebracht of een vervangend beleidsplan wordt vastgesteld, onder verantwoordelijkheid van de bestuurlijke oudsten.

Doel van de EGA
Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.

Organisatie
De organisatie van de EGA is als omschreven in het document ‘Gereviseerd Leiderschapsmodel Evangelische Gemeente Assen’. De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in bijgaand organogram.
De bestuurlijke oudsten sturen de werkgroepleiders aan. De werkgroepleiders sturen de werkgroepen aan. Binnen de werkgroepen kunnen speciale taakgroepen zijn, zoals ‘kosters’ (binnen de werkgroep Financieel-Facilitair) en ‘Techniek’ (binnen de werkgroep Muziek/Zang/Techniek). De pastorale oudsten sturen het pastorale team aan (d.w.z. ‘inhoudelijk’; de organisatorische aansturing is door de bestuurlijke oudsten).
De bestuurlijke en pastorale oudsten vormen samen de ‘raad’. De raad en de werkgroepleiders vormen samen het ‘leiderschap van de EGA’. Voor onderlinge samenwerking en afstemming komen de werkgroepleiders regelmatig samen in het WGLO (werkgroepleidersoverleg). Hierbij zullen ook de bestuurlijke oudsten aanwezig zijn.

Jaar- en werkplannen
De activiteiten van de werkgroepen zijn vastgesteld in jaar- en werkplannen. Deze worden door de werkgroepleider in samenspraak met de werkgroep opgesteld en besproken binnen het WGLO (werkgroepleidersoverleg). De goedkeuring van deze plannen gebeurt door de bestuurlijke oudsten, zowel inhoudelijk als budgettair. Binnen het jaar- en werkplan heeft de werkgroepleider gedelegeerd gezag en beslissingsbevoegdheid. Activiteiten buiten het jaar- en werkplan of uitgaven boven het budget worden apart door de bestuurlijke oudsten beoordeeld.

Raad EGA:

Bert Kremers
Jelle Visser
Lucas Schipper
Chris van Meerendonk
 

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X