“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

ANBI Evangelische Gemeente Assen

A. Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Assen

RSIN 822111275

KvK 01178035

 

Bezoekadres

Salland 4
9405 GM Assen

Contactgegevens

Postbus 98
9400 AB Assen.
info@eg-assen.nl
 

B. Samenstelling bestuur

De EGA heeft pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. De bestuurlijke oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte.


C. Doelstelling en visie

Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.


D. Beleidsplan

Beleidsplan EGA


E. Beloningsbeleid

Binnen de EGA zijn er geen betaalde gemeentewerkers.


F. Verslag activiteiten

De EGA heeft wekelijks een dienst, met zang en muziek en een preek, waarin de kinderen naar de zondagsschool of crèche gaan. Tijdens de diensten werden collectes gehouden voor o.a. zendelingen die we ondersteunen. Verder werden activiteiten georganiseerd zoals bijbelstudiekringen, jeugdgroepen, een gebedsbijeenkomst, gemeentebijeenkomsten en extra diensten i.v.m. Kerst.


G. Voorgenomen bestedingen

Klik hier voor de begroting over 2023


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Klik hier voor het financieel overzicht over 2022 / Klik hier voor het verslag van de kascommissie 2022

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X