“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

ANBI Evangelische Gemeente Assen

A. Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Assen

RSIN 822111275

KvK 01178035

  

Bezoekadres

Salland 4
9405 GM Assen

Contactgegevens

Postbus 98
9400 AB Assen.
info@eg-assen.nl
 

B. Samenstelling bestuur

De EGA heeft pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. De bestuurlijke oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte.


C. Doelstelling en visie
 
Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.


D. Beleidsplan

Beleidsplan EGA


E. Beloningsbeleid

Binnen de EGA zijn er geen betaalde gemeentewerkers.


F. Verslag activiteiten

De EGA heeft wekelijks een dienst, met zang en muziek en een preek, waarin de kinderen naar de zondagsschool of crèche gaan. Tijdens de diensten werden collectes gehouden voor o.a. zendelingen die we ondersteunen. Verder werden activiteiten georganiseerd zoals bijbelstudiekringen, jeugdgroepen, een gebedsbijeenkomst, gemeentebijeenkomsten en extra diensten i.v.m. Kerst.


G. Voorgenomen bestedingen

EGA begroting 2021
Inkomsten Uitgaven
  Begroting Realisatie   Begroting Realisatie
  2021 2020 2019   2021 2020 2019
Giften gemeente 24.500 24.000 25.310 Financieel/Facilitair      
Collectes goede doelen 2.000 2.000 4.629 Giften goede doelen 2.000 2.000 4.629
Collecte gemeente 1.000 1.000   Huur ruimten VvG 10.500 10.000 10.289
Rente 0 0 6 Diaconie 1.000 1.000 2.173
        Externe ondersteuning 0 400 2.990
        ABC-gemeenten 980 980 980
        Boekhoudprogramma 300 300 288
        Verzekeringen 175 200 169
        Overige kosten gemeente 500 500 760
        Onderhoud website 250 150 156
               
        Onderwijs      
        Sprekers 4.300 4.050 4.410
               
Zending 8.400 8.400 6.960 Zending 8.400 8.400 7.505
               
        Evangelisatie      
        Ondersteuning acties 250 250 266
giften TT 400 400 379 TT-evangelisatieteam 400 400 327
               
        Kinderwerk 700 850 361
               
        Jeugdwerk 2.250 1.652 678
               
        Muziek/Zang/Techniek      
        Huur ruimtes 1.652 1.652 1.645
        Overige kosten 1.150 1.150 0
               
        Kringen 600 600 7
               
        Pastoraat 1.000 620 750
               
        Diensten 1.100 1.400 930
               
Subtotaal 36.300 35.800 37.284 Subtotaal 37.507 36.554 39.313
               
Begrotingstekort 1.207 754 2.029 Begrotingsoverschot 0 0 0

 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Inkomsten Uitgaven
  Realisatie Begroot   Realisatie Begroot
  2020 2020   2020 2020
Financieel/Facilitair     Financieel/Facilitair    
Collectes goede doelen 1.853 2.000 Giften goede doelen 1.853 2.000
Giften gemeente 24.317 24.000 Huur ruimten VvG 4.200 10.000
Collecte gemeente 358 1.000 Diaconie 553 1.000
Rente 0 0 Externe ondersteuning 262 400
      ABC-gemeenten 525 980
      Boekhoudprogramma 294 300
      Verzekeringen 169 200
      Overige kosten gemeente 660 500
      Onderhoud website 229 150
           
      Onderwijs    
      Sprekers 2.535 4.050
           
Zending 5.698 8.400 Zending 7.145 8.400
           
      Evangelisatie    
      Ondersteuning acties 78 250
giften TT 353 400 TT-evangelisatieteam 429 400
           
      Kinderwerk 375 850
           
      Jeugdwerk 1.523 1.652
           
      Muziek/Zang/Techniek    
      Huur ruimtes 491 1.652
      Overige kosten 1.352 1.150
           
      Kringen 0 600
           
      Pastoraat 705 620
           
      Diensten 1.060 1.400
           
Subtotaal 32.579 35.800 Subtotaal 24.438 36.554
           
Begrotingstekort 0 754 Begrotingsoverschot 8.141 0

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X