“Samen gemeente zijn op grond van het getuigenis van
Jezus Christus als Heer en Heiland.

ANBI Evangelische Gemeente Assen

A. Algemene gegevens

Evangelische Gemeente Assen; RSIN 822111275

Bezoekadres

Salland 4
9405 GM Assen

Contactgegevens

Postbus 98
9400 AB Assen.
info@eg-assen.nl
 

B. Samenstelling bestuur

De EGA heeft pastorale oudsten en bestuurlijke oudsten. De bestuurlijke oudsten vertegenwoordigen de gemeente in en buiten rechte.

C. Doelstelling en visie 
Het doel van de EGA is het samen gemeente zijn tot eer van God en opbouw van de gemeente, op grond van het gemeenschappelijk getuigenis van Jezus Christus als Heer en Heiland, persoonlijk als ook van de gemeente. De geloofsinhoud waar we ons als EGA op stellen wordt nader omschreven in het document ‘Geloofsgrondslagen’.
In het ReVisietraject 2013-2015 is als gemeente gezamenlijk vastgesteld dat we ons willen richten op: rust, bezinning en relaties. Dit vertaalt zich in vijf doelen:
1. De gemeente als rustplaats.
2. Ontmoeting met God en geestelijke groei.
3. Groeien in vreugde: dienen uit verlangen.
4. Onderling communiceren en elkaar accepteren.
5. Investeren in goed leiderschap.

D. Beleidsplan

Beleidsplan EGA

E. Beloningsbeleid

Binnen de EGA zijn er geen betaalde gemeentewerkers.

F. Verslag activiteiten

De EGA heeft wekelijks een dienst, met zang en muziek en een preek, waarin de kinderen naar de zondagsschool of crèche gaan. Tijdens de diensten werden collectes gehouden voor o.a. zendelingen die we ondersteunen. Verder werden activiteiten georganiseerd zoals bijbelstudiekringen, jeugdgroepen, een gebedsbijeenkomst, gemeentebijeenkomsten en extra diensten i.v.m. Kerst.

G. Voorgenomen bestedingen

EGA begroting 2020
Inkomsten Uitgaven
  Begroting Realisatie   Begroting Realisatie
  2020 2019 2018   2020 2019 2018
Giften gemeente 24.000 24.000 23.303 Financieel/Facilitair      
Collectes goede doelen 2.000 1.750 2.793 Giften goede doelen 2.000 1.750 2.793
Collecte gemeente 1.000     Huur ruimten VvG 10.000 10.000 10.113
Rente 0 0 12 Diaconie 1.000 1.000 702
        Externe ondersteuning 400 800 747
        ABC-gemeenten 980 900 975
        Boekhoudprogramma 300 300 283
        Verzekeringen 200 200 169
        Overige kosten gemeente 500 500 1.984
        Onderhoud website 150 150 103
               
        Onderwijs      
        Sprekers 4.050 4.050 4.955
               
Zending 8.400 8.400 8.434 Zending 8.400 8.400 8.219
               
        Evangelisatie      
        Ondersteuning acties 250 250 95
giften TT 400 400 423 TT-evangelisatieteam 400 500 954
               
        Kinderwerk 850 1.250 986
               
        Jeugdwerk 1.652 2.250 1.862
               
        Muziek/Zang/Techniek      
        Huur ruimtes 1.652 1.575 1.550
        Overige kosten 1.150 500 254
               
        Kringen 600 600 212
               
        Pastoraat 620 1.120 1.227
               
        Diensten 1.400 1.900 1.069
               
Subtotaal 35.800 34.550 34.965 Subtotaal 36.554 37.995 39.252
               
Begrotingstekort 754 3.445 4.287 Begrotingsoverschot 0 0 0

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Inkomsten Uitgaven
  Realisatie Begroot   Realisatie Begroot
  2019 2019   2019 2019
Financieel/Facilitair     Financieel/Facilitair    
Collectes goede doelen 4.629 1.750 Giften goede doelen 4.629 1.750
Giften gemeente 25.310 24.000 Huur ruimten VvG 10.289 10.000
      Diaconie 2.173 1.000
Rente 6 0 Externe ondersteuning 2.990 800
      ABC-gemeenten 980 900
      Boekhoudprogramma 288 300
      Verzekeringen 169 200
      Overige kosten gemeente 760 500
      Onderhoud website 156 150
           
      Onderwijs    
      Sprekers 4.410 4.050
           
Zending 6.960 8.400 Zending 7.505 8.400
           
      Evangelisatie    
      Ondersteuning acties 266 250
giften TT 379 400 TT-evangelisatieteam 327 500
           
      Kinderwerk 361 1.250
           
      Jeugdwerk 678 2.250
           
      Muziek/Zang/Techniek    
      Huur ruimtes 1.645 1.575
      Overige kosten 0 500
           
      Kringen 7 600
           
      Pastoraat 750 1.120
           
      Diensten 930 1.900
           
Subtotaal 37.284 34.550 Subtotaal 39.313 37.995
           
Begrotingstekort 2.029 3.445 Begrotingsoverschot 0 0

Kom eens langs of neem contact op!
Samenkomstadres: CS Vincent van Gogh | Salland 4 | 9405 GM Assen
X